Preguntes Freqüents
Canal Ètic

Què és Informació Pública?

Es defineix com aquells continguts o documents, sigui el que sigui el seu format o suport, que es troben en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i que hagin estat elaborats o adquirits o que puguin legítimament exigir a terceres persones en l’exercici de les seves competències i funcions.

Què és el dret d’accés a la Informació Pública?

Tal com recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al seu article 2.c), és el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir Informació Pública, en els termes i condicions regulats a la Llei referida.

Qui el pot exercir?

Tota persona major de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.

Quina Informació Pública es pot sol·licitar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder o pot exigir legítimament a terceres persones, sempre que no vulneri algun límit al dret d'accés a la informació o es doni alguna causa d'inadmissió prevista a la norma.

S'ha de motivar la sol·licitud?

No cal cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a la Informació. No obstant això, en cas que es motivi la finalitat de l’accés a la informació, TMB ho haurà de tenir en compte a l’hora de ponderar la possible aplicació d’algun límit al dret d’accés.

Com s'exerceix el dret d'accés a la Informació Pública de TMB?

Preferentment per via electrònica, a través del Canal SAIP. Aquest sistema facilita la tramitació de la sol·licitud, disminueix els terminis de resposta i permet al peticionari conèixer en tot moment l'estat de la sol·licitud.

No obstant això, en cas de considerar-ho oportú, també es pot fer de forma presencial a:

Transports Metropolitans de Barcelona
Registre General
Carrer 60, número 21-23, sector A.
Polígon Industrial de la Zona Franca
08040 Barcelona.

S'haurà d'identificar la persona que sol·licita la Informació?

D'acord amb els articles 26 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 55 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el peticionari s'ha d'identificar no només en el moment de presentar la sol·licitud, sinó també durant tot el tràmit. Aquesta identificació es duu a terme mitjançant la comprovació del nom i cognoms que constin al document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.

En el cas del Canal SAIP, aquesta identificació es duu a terme mitjançant idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Quins són els límits que poden afectar el dret d'accés a Informació Pública?

L’article 21.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern limita el dret d'accés quan la Informació sol·licitada te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei, quan pot condicionar el lliure desenvolupament de menors d’edat, o quan l’accés a la mateixa pugui suposar un perjudici per a:

 • La seguretat pública.

 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per TMB, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.

 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.

 • Els drets dels menors d’edat.

 • La intimitat i els altres drets privats legítims.

 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.

En els casos en què l'aplicació d'algun dels límits indicats no afecti a la totalitat de la Informació, es concedirà al peticionari l'accés parcial prèvia omissió de la informació afectada pel límit llevat que en resulti una informació distorsionada o que no tingui sentit.

Per quines causes es pot inadmetre una Sol·licitud?

S'inadmetran a tràmit, mitjançant resolució motivada, les Sol·licituds:

 • En les quals l’interessat sol·liciti notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

 • En què per a obtenir la informació demanada cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració.

 • En les quals la informació sol·licitada per l’interessat estigui en fase d’elaboració i hagi de fer-se pública repetitives.

 • En les quals la sol·licitud de l’interessat consisteixi en una consulta jurídica o una petició d’informes o dictàmens.

 • En les quals la informació sol·licitada no existeixi a la data de presentació de la sol·licitud d’accés.

 • En les quals l’objecte de la sol·licitud sigui la pretensió que l’entitat requerida faci qualsevol altra actuació diferent de la de proporcionar Informació Pública preexistent o que s'adrecin a l'Administració de justícia, al poder legislatiu, o a les persones i entitats privades incloses en l'article 3.1, apartats d) i e), de la Llei 19/2014,del 29 de desembre.

Quin és el termini per concedir o denegar l’accés a la Informació?

D'acord amb els articles 33 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 71 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret de accés a la informació pública les Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública s'han de resoldre i notificar en el termini d'un (1) mes, comptadors des del dia de la recepció de la Sol·licitud.

Aquest termini podrà quedar suspès quan s'hagi requerit al peticionari per tal que precisi la seva Sol·licitud o quan s'hagi donat trasllat de la mateixa a tercers els drets o interessos dels quals puguin estar afectats. La suspensió i les causes que la motivin han de ser comunicades al peticionari.

Per altra banda, el termini anterior es pot prorrogar fins a un màxim de quinze (15) dies naturals addicionals si ho justifiquen el volum o la complexitat de la Informació requerida. La pròrroga i les causes que la motivin han de ser comunicades al peticionari.

Quan es fa entrega de la Informació?

En el cas que TMB estimi totalment la Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública, pot substituir la resolució formal per una comunicació substitutòria en la qual s’acompanyi la Informació sol·licitada dins del termini d’un (1) mes des de la presentació de la Sol·licitud.

Si TMB emet una resolució totalment o parcialment estimatòria, d'acord amb els articles 36 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 72 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret de accés a la informació pública, aquesta haurà de ser posada a disposició del peticionari en un termini màxim de trenta (30) dies hàbils a comptar des del dia següent al que es va dictar la resolució.

Com es protegeixen les dades personals en el dret d'accés?

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades del peticionari seran tractades per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb la finalitat de tramitar les Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública. Les dades no seran cedides a tercers a excepció d'obligacions legals i, una vegada donada la resposta a la Sol·licitud, les dades seran conservades pel compliment de les obligacions legals corresponents. Es pot obtenir més informació sobre aquest tractament en la Política de Protecció de Dades de TMB.

D'acord amb els articles 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. i 70 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, si la Informació sol·licitada contingués dades personals que revelin la ideologia, l'afiliació sindical, la religió o les creences, l'origen racial, la salut o la vida sexual, o fossin relatius a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que el sol·licitant aporti juntament amb la sol·licitud el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada, llevat que aquesta persona hagués fet manifestament públiques les dades amb anterioritat a què se sol·liciti l'accés.

Amb caràcter general, i llevat que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interès públic en la divulgació que ho impedeixi, es concedirà l'accés a Informació que contingui dades merament identificatives relacionades amb l'organització, el funcionament o activitat pública de TMB.